Tìm trong thể loại này, một lựa chọn các loại trò chơi.thoát ra khỏi phòng..
Bạn biết trò chơi, nơi bạn đang bị khóa trong một phòng, và phải tìm một lối thoát bằng cách sử dụng các đối tượng xung quanh bạn.