Hanapin sa kategoryang ito, ng isang seleksyon ng mga laro ng uri.makatakas kuwarto..
Alam mo ang mga laro kung saan ikaw ay naka-lock sa isang silid, at dapat na makahanap ng isang paraan sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay sa paligid mo!