بازی فرار از اتاق سیاه

در این بازی شما فرار از اتاق.قفل شده است و در تاریکی است.است. کاوش در اتاق به پیدا کردن اشیاء است که کمک خواهد کرد که از من بگریزی.

توجه قرار دارد.تاخیر زمانی، به عنوان بدن خود را سرد مثل شما!

همه بازی ها
بازی-فرار-از-اتاق-سیاه
67% عاشق این بازی