بازی فرار از اتاق (رستوران فرار ترکیه)

در این بازیفرار از اتاق.، شما در آشپزخانه قفل شده است.
با استفاده از ماوس، جمع آوری تمام اشیاء است که به شما کمک خواهد کرد که از این اتاق فرار.

همه بازی ها
بازی-فرار-از-اتاق-رستوران-فرار-ترکیه
71% عاشق این بازی