در این رده، انتخاب نوع بازی است.فرار از اتاق.است.
شما می توانید بازی های که در آن شما در یک اتاق قفل شده و باید راهی برای خروج پیدا کردن با استفاده از اشیاء اطراف شما!