نقطه بازی کلیک کنید و در یک خانه خالی از سکنه است

پس از اصابت چیزی، شما به خودتان پیدا کنید در یک مکان بسیار عجیب و غریب است. فقط، می بینید خانه رها شده و تصمیم می گیرید به ریسک کردن برای پیدا کردن کمک.
نوبت شماست!

همه بازی ها
نقطه-بازی-کلیک-کنید-و-در-یک-خانه-خالی-از-سکنه-است
68% عاشق این بازی