در این مجموعه، تمام نقطه کلیک کنید و بازی هایی که بازی های ماجراجویی، بازی از پرس و جو، و نه اتاق فرار.