نقطه و بازی با کارآگاه کلیک کنید

به شما جذب پس از یک بدن بود در سالن آینه در fairgrounds یافت.
چارلز رینگر، دلقک، یکی از مظنونین اصلی در نظر گرفته شده است.
اما واقعا او را؟ شما برای پیدا کردن مقصر.

همه بازی ها
نقطه-و-بازی-با-کارآگاه-کلیک-کنید
82% عاشق این بازی